Java SE Development Kit 8.0.1310.11

Java SE Development Kit 8.0.1310.11

Oracle – Shareware –
ra khỏi 33 phiếu
JDK bao gồm công cụ hữu ích để phát triển và thử nghiệm chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình Java và chạy trên nền tảng Java.

Tổng quan

Java SE Development Kit là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Oracle.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 8.231 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Java SE Development Kit là 10.0.0.0, phát hành vào ngày 21/03/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 06/05/2012.

Java SE Development Kit đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Java SE Development Kit đánh giá xếp hạng 2 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Java SE Development Kit!

Cài đặt

người sử dụng 8.231 UpdateStar có Java SE Development Kit cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Oracle
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản